مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Intel Atom D525 Dual-Core Piscataway, NJ (3 موجود است) - Intel Atom D525 Dual Core - 8GB DDR3 RAM - 1x 64GB SSD Hard Drive - 1x 1TB SATA II Hard Drive - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: Piscataway, NJ

Intel Core i5 4570 Quad Core (16GB) (11 موجود است) - Intel Core i5 4570 Quad Core - 16GB DDR3 RAM - 1x 128GB SSD Hard Drive - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: NJ or FL

Intel Xeon E3-1240 V5 (16GB) Miami, FL (7 موجود است) - Intel Xeon E3-1240 V5 Quad Core - 16GB DDR3 RAM - 1x 256GB SSD Hard Drive - 1x 2TB SATA II Hard Drive - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: Miami, FL

Intel Xeon E3-1240 V5 (64GB) (12 موجود است) - Intel Xeon E3-1240 V5 Quad Core- 64GB DDR4 RAM - 1x 512GB SSD Hard Drive - 1x 2TB SATA II Hard Drive - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: NJ or FL

Intel Xeon E5 1650 V4 (128GB) Miami, FL (0 موجود است) - Intel Xeon E5 1650 V4 - 128GB DDR4 RAM - 1x 1TB SSD Hard Drive - 1x 4TB SATA II Hard Drive - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: Miami, FL

Intel Xeon D 1540 (64GB) Miami, FL (2 موجود است) - Intel Xeon D 1540 (8-Core) - 64GB DDR4 RAM - 2x 512GB SSD Hard Drive - 2x 2TB SATA II Hard Drive - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: Miami, FL

Dual Intel Xeon E5 2620 V4 (64GB) Miami, FL (3 موجود است) - 2x Intel Xeon E5 2620 V4 - 64GB DDR4 RAM - 4x 2TB SATA II Hard Drive - RAID 10 Configuration - 10TB Monthly Transfer - 1Gbps Uplink Port - CentOS 6.8 - No Control Panel - /29 IP Allocation (5-Usable) - 10Gbs DDoS Protection - Self-Managed


Location: Miami, FL

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.167.44.32) وارد شده است.